Smt Kode MK Nama Mata Kuliah * Bobot sks sks MK dlm Kurikulum Bobot Tugas *** Kelengkapan **** Unit/Jur/Fak Penyelenggara
Inti ** Institusional Deskripsi Silabus SAP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 KS600 Kajian Praksis Pendidikan Seni di Sekolah 3 V V V V V Program Studi
1 KS704 Kajian Kurikulum Pendidikan Seni 3 V V V V V Program Studi
3 KS607 Kajian Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam KaryaSeni 3 V V V V V Program Studi
2 KS758 Antropologi Seni 3 V V V V V Program Studi
2 PS801 Metode Penelitian Lanjut 3 V V V V V SPs
1 PS802 Statistik Terapan Lanjut 3 V V V V V SPs
2 PS611 Filsafat Ilmu 2 V V V V V SPs
1 PS701 Landasan Pedagogik 2 V V V V SPs
1 KS900 Kajian Pendidikan Melalui Seni  (Education Through Art) 2 V V V V V Program Studi
1 KS901 Isu-Isu  Global dan Persoalan Silang Budaya Dalam PendidikanSeni 3 V V V V V Program Studi
2 KS902 Etnopedagogi 3 V V V V V Program Studi
2 KS903 Mini Riset  (TerkaitDisertasi) 3 V V V V V Program Studi
1 KS904 Revitalisasi Nilai-nilai Seni Nusantara 3 V V V V Program Studi
1 KS905 Pendekatan Penelitian Seni dan Pendidikan Seni (Diversity Approaches To Research) 3 V V V Program Studi
1 KS905 Psikologi Persepsi ( Sesuai Masing-masing Bidang  Seni) 3 V V V Program Studi
1 KS906 Pembelajaran Seni Terpadu 3 V V V Program Studi
2 KS907 Estetika Seni (Sesuai Dengan Bidang) 3 V V V Program Studi
2 KS908 Seni dan Media Massa 3 V V V Program Studi
2 KS909 Pengembangan Bahan Ajar dan Media PembelajaranSeni 3 V V V Program Studi
2 KS910 Kajian Gender Dalam Dunia Seni 3 V V V Program Studi
3 KS911 Analisis Kurikulum Pendidikan Seni 3 V V V Program Studi
3 KS912 Orientasi Baru dalam Pedagogik 3 V V V Program Studi
3 KS913 Kajian Kultural Psikologis dalam Pendidikan Seni 3 V V V Program Studi
3 KS914 Inovasi Pendidikan Seni 3 V V V Program Studi
3 KS915 Etnografi 3 V V V Program Studi
DISERTASI 12 V V V
TOTAL SKS 84 8 5 12 26 26 25